Regulamin portalu eRabaty.pl – kody rabatowe, kupny promocyjne, promocje

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument, określający w prawa i obowiązki Użytkowników portalu pl – kody rabatowe, kupny promocyjne, promocje oraz operatora tego portalu.
 2. Operator – Operator serwisu internetowego działającego pod adresem eRabaty.pl – kody rabatowe, kupony rabatowe, promocje wyprzedaże, rabaty, którym jest firma Apronox Dariusz Modzelewski z siedzibą w 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Jagiełły 6, NIP 958-001-55-36.
 3. Serwis/portal – strona internetowa działająca w domenie eRabaty.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z treści i mechanizmów na niej zawartych, stworzona i prowadzona przez operatora serwisu, do której prawa przysługują wyłącznie jemu.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna lub firma reprezentowana przez swojego przedstawiciela, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystającą w dowolnym zakresie z serwisu lub będąca zarejestrowana (posiadająca konto Użytkownika) w portalu.
 5. Partner – oznacza podmiot współpracujący z serwisem, na rzecz którego świadczone są przez portal odpłatne lub nieodpłatne usługi handlowe.
 6. Rejestracja – rejestracja Użytkownika w systemie portalu.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu przez Użytkowników.
 2. Podstawowym językiem komunikacji jest język polski.
 3. Do korzystania z portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet, połączenia z siecią Internet oraz właściwej przeglądarki internetowej.
 4. W niektórych przypadkach dla skorzystania z pełnej funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce dodatkowych funkcji tj. obsługi Java Script, Java, Flash i innych.
 5. Operator, Partnerzy ani Użytkownicy nie mogą dostarczać treści bezprawnych, w szczególności naruszających dobro innych podmiotów lub osób, obraźliwych lub naruszających dobre obyczaje.

Rejestracja w serwisie

 1. Dane niezbędne do rejestracji w serwisie:
  1. e-mail – będący również loginem
  2. hasło
 2. Rejestracja w serwisie wymaga od Użytkownika akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
 4. Rejestracja umożliwia korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu.

Funkcjonalności serwisu

Serwis udostępnia Użytkownikom następujące usługi:

 1. Możliwość pobrania/wyświetlenia/skopiowania/zapisania kodu promocyjnego na produkty/usługi Partnerów serwisu,
 2. Publikację informacji o promocjach, przecenach, darmowych dostawach, upustach, rabatach i innych promocyjnych formach sprzedaży.
 3. Subskrypcje newsletteru.
 4. Zamieszczanie własnych ofert handlowych, promocji, przecen, informacji o darmowych dostawach, upustach, rabatach i innych promocyjnych formach sprzedaży.
 5. Zamieszczanie opinii.

Odpowiedzialność

5.1. Odpowiedzialność Użytkowników serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania własnych danych osobowych oraz informacji handlowych zgodnie ze stanem faktycznym.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do zawiadamiania Operatora Serwisu o wszelkich znanych mu przypadkach naruszenia bezpieczeństwa Serwisu oraz o sytuacjach  korzystania z konta Użytkownika przez nieupoważnione osoby trzecie.
 2. Użytkownikowi zabrania się wykonywać czynności naruszające prywatność i dobra innych Użytkowników Serwisu, a także zbierania informacji o innych Użytkownikach Serwisu np. za pomocą niedozwolonego oprogramowania typu roboty i inne.
 3. Użytkownikowi zabrania się zamieszczać w Serwisie treści bezprawnych, w szczególności naruszających dobro innych podmiotów lub osób, obraźliwych lub naruszających dobre obyczaje.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich i pokrewnych i praw własności przemysłowej (patenty, wzory przemysłowe, znaki towarowe, inne) Serwisu i innych Użytkowników oraz Partnerów Serwisu.
 5. Użytkownikowi zabrania się ingerencji w mechanizmy techniczne Serwisu umożliwiające zmianę struktury, grafiki oraz treści Serwisu, a także mechanizmy obsługujące system zarządzania Serwisem.
 6. Użytkownikowi zabrania się korzystania z mechanizmów Serwisu na własny użytek w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej lub innej działalności komercyjnej.
 7. Użytkownikowi zabrania się wykonywać wszelkie inne działania mogące utrudniać działanie Serwisu, w tym działań z wykorzystaniem wirusów i programów szkodliwych dla prawidłowego działania Serwisu.
 8. Użytkownikowi zabrania się wykonywać wszelkie inne działania mogące narazić Serwis na utratę dobrego wizerunku Serwisu.

5.2. Odpowiedzialność operatora Serwisu

 1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych osobowych lub informacji handlowych, które są nieprawdziwe lub niezgodne ze stanem faktycznym.
 2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkowników Serwisu, które mogą spowodować wystąpienie szkody u innych Użytkowników lub Partnerów Serwisu.
 3. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek treści zamieszczane przez Użytkowników Serwisu, a także za opublikowanie treści, które zostały dobrowolnie zamieszczone przez Użytkowników.
 4. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za  naruszenie przez Użytkowników prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej innych Użytkowników i podmiotów trzecich a w szczególności wzoru przemysłowego, znaku towarowego, patentu oraz innych praw.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą, awarią systemu lub awarią systemów operatorów usług telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu.
 2. Operator umożliwia Użytkownikom Serwisu anonimowe korzystanie z Serwisu jak również prawo wyboru do pełnego korzystania z Serwisu (np.  jako Użytkownik/Partner Serwisu) po dokonaniu  Rejestracji w portalu.
 3. Dane Użytkowników Serwisu mogą być wykorzystane wyłącznie w celu świadczenia usług Serwisu oraz do kontaktu z Użytkownikami do przekazywania istotnych informacji o działaniu Serwisu i przerwach technicznych a także do archiwizacji i działań statystycznych.
 4. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę dane mogą być wykorzystane do Newslettera oraz prowadzenia innych działań marketingowych lub promocyjnych.
 5. Operator informuje, że Serwis oraz Partnerzy serwisu mogą używać plików cookies.
 6. Użytkownik może wyłączyć działanie cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Operator informuje jednak , że wyłączenie cookies może mieć istotny wpływ na prawidłowe działanie serwisu lub spowodować brak możliwości korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje o plikach cookies zostały zamieszczone w Polityce cookies.
 7. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są wykorzystywane na użytek własny Serwisu po wcześniejszym wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika, podczas akceptacji niniejszego Regulaminu, zgodnie z obowiązującymi ustawami: Ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna.
 8. Użytkownik posiada prawo wglądu do podanych danych oraz ich edycji lub usunięcia. Szczegóły postępowania z danymi osobowymi zostały opisane w Polityce prywatności.
 9. Użytkownik może zgłosić do Administratora żądanie usunięcie swoich danych i zaprzestania wykorzystywania ich przez Serwis. W przypadku powyższego zgłoszenia, gdy którakolwiek z usług Serwisu z jakiej korzysta Użytkownik wymaga podania danych osobowych, wiąże się to z zaprzestaniem świadczenia w/w usługi przez Serwis na rzecz Użytkownika.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku powstania sporu Operator będzie dążył do rozwiązania sprawy polubownie.
 2. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Operatora.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.
 4. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z nim i będzie go przestrzegać podczas korzystania z Serwisu.
 5. Użytkownik zarejestrowany w Serwisie godzi się, że treści przesłane przez Użytkownika do Serwisu mogą być przez Operatora publikowane i rozpowszechnianie w Serwisie zgodnie ze strategią działania Serwisu oraz możliwościami technicznymi i założeniami graficznymi i layout’u strony. Użytkownik wyraża również zgodę na dowolne rozporządzanie i edycję przesłanych przez niego treści przez Operatora na rzecz działania Serwisu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2015
 7. Regulamin może ulec zmianie. O aktualizacji treści Regulaminu każdy zarejestrowany Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wiadomość email na adres jaki podał przy rejestracji w Serwisie.
 8. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie Serwisu pod adresem erabaty.pl/regulamin